Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

panpancerny
22:01
Reposted fromFlau Flau vianaich naich
panpancerny
22:01
Trzeba było nie pisać, że Hitler nie wiedział o holokauście :^
Reposted frompankamien pankamien
panpancerny
21:58
Reposted fromFlau Flau viaczinok czinok
panpancerny
20:47
4264 90ce 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
panpancerny
20:46
panpancerny
19:48
4338 e951
panpancerny
19:48
Reposted fromtgs tgs viaprincess-carolyn princess-carolyn
panpancerny
19:47
4337 d99a 500
panpancerny
19:47
panpancerny
19:47
4308 345e 500
Reposted fromfungi fungi viaprincess-carolyn princess-carolyn
panpancerny
06:46
Reposted fromgruetze gruetze viagabor gabor

November 08 2018

panpancerny
22:33
Reposted frommangoe mangoe viaprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy
panpancerny
22:32
3690 98b2
Reposted fromprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy
panpancerny
22:30
@8agienny Chodzi też o to.
Reposted fromprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy
panpancerny
22:30
3700 df52 500
Reposted fromprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy
panpancerny
22:29
Fun fact. Kiedyś napisałem felieton będący analizą pojęcia faktu. Wykazałem związki z pojęciem prawdy i obiektywnym charakterze jednego i drugiego. I autentycznie usłyszałem od kogoś, że tekst tracił FASZYZMEM :V
Reposted bykeluOhSnaptytek
panpancerny
22:26
Reposted frommangoe mangoe viaspecific-humor specific-humor
panpancerny
22:26
Reposted fromprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy
panpancerny
22:25
3715 8951 500
Reposted fromfungi fungi viaprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy
panpancerny
18:40
0764 c61e
Reposted fromrubinek rubinek viaczinok czinok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl