Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

panpancerny
11:37
3278 8693 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl
panpancerny
11:36
3279 2efa 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl
panpancerny
11:35
3295 80f7 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viavideogames videogames
panpancerny
08:33
1930 c154 500
Reposted fromMtsen Mtsen viaczinok czinok
panpancerny
08:30
9881 1b0e
Reposted frommamadynia84 mamadynia84 viaczinok czinok
panpancerny
08:29
9758 c531 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaczinok czinok
panpancerny
08:21
0782 0241 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaczinok czinok
panpancerny
08:21
Play fullscreen
Piosenka dzieciństwa, leciała często w Radiu Kolor i pewnie nadal jest tam puszczana. Zawsze myślałem gdy jeszcze nie znałem języka, że to jak każda anglojęzyczna piosenka coś tam o miłości, a tak naprawdę opowiada o wyalienowanym chłopcu, który być może pada ofiarą przemocy domowej. 
Reposted fromczinok czinok
panpancerny
08:18
Reposted fromshakeme shakeme viaczinok czinok
panpancerny
08:18
2138 1cae 500
Reposted fromteijakool teijakool viaczinok czinok
panpancerny
08:18
2133 37c8 500
Reposted fromteijakool teijakool viaczinok czinok
panpancerny
08:18
Reposted fromFlau Flau viaczinok czinok
panpancerny
08:11
3160 1931 500
Reposted fromkelu kelu
panpancerny
08:10
3162 5c68
Reposted fromkelu kelu
panpancerny
08:02
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaczinok czinok
panpancerny
08:02

How To Win An Argument In 2018

https://youtu.be/2nv1dZCHtm8

Reposted fromnaich naich

March 10 2018

panpancerny
21:49
panpancerny
21:49
panpancerny
18:36
2524 da87 500
Plac Grunwaldzki, Wrocław 1989
Reposted fromczinok czinok viapl pl
panpancerny
18:35
2531 f58b 500
ul. Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu, lata 40 i 90.
Reposted fromczinok czinok viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl