Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
panpancerny
20:55
8930 11f5 500
„Każda czynność musi mieć swój cel. Musimy cierpieć, musimy pracować, musimy płacić za miejsce na widowisku; lecz czynimy to wszystko, aby widzieć, a przynajmniej, aby inni widzieli kiedyś.
Co tylko nie jest myślą, jest czystą nicością, gdyż myśl jedynie pomyśleć możemy i wszystkie wyrazy, za pomocą których mówimy o rzeczach, nie mogą wyrażać niczego, oprócz myśli; jeżeli ktoś powiada, że poza myślą jest jeszcze coś innego, wygłasza więc twierdzenie, które nie może mieć sensu.
A przecież – dziwna sprzeczność dla tych, co wierzą w czas – historya geologiczna uczy as, że życie jest tylko krótkim epizodem między dwiema wiecznościami śmierci i że w samym tym epizodzie myśl świadoma trwała i trwać będzie krótką tylko chwilę. Myśl jest tylko błyskiem na tle długiej nocy.
Lecz błysk ten właśnie jest wszystkiem”
– H. Poincaré, Wartość nauki, przeł. L. Silberstein, Warszawa 1908, s. 178.


"Every act should have an aim. We must suffer, we must work, we must pay for our place at the game, but this is for seeing's sake; or at the very least that others may one day see.
All that is not thought is pure nothingness; since we can think only thought and all the words we use to speak of things can express only thoughts, to say there is something other than thought, is therefore an affirmation which can have no meaning.
And yet—strange contradiction for those who believe in time—geologic history shows us that life is only a short episode between two eternities of death, and that, even in this episode, conscious thought has lasted and will last only a moment. Thought is only a gleam in the midst of a long night. But it is this gleam which is everything."
- H. Poincaré, The Value of Science, transl. by G.B. Halsted, last page.
Reposted byprincess-carolynkosmonautaxempx

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl